Gwarancja

WAŻNE
Drewno to naturalny materiał , poddany jedynie obróbce. Z uwagi na to wszelkie wady powstałe w okresie użytkowania, takie jak zmiana koloru, wypadnięcie sęków, pęknięcia, szorstkowatość powierzchni, drzazgi, w szczególności w okolicach sęków powstałe w wyniku czynników atmosferycznych nie podlegają gwarancji.

Warunki Gwarancji:

 1. Gwarancja na altany, drewutnie, domki letniskowe, mostki i wszelkie inne wyroby z drewna wykonane przez nasza firmę wynosi 12 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowych prac.
 2. Wyroby drewniane nie powinny być narażone na dodatkową obróbkę mechaniczną lub zmianę sposobu mocowania oraz użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Każda ingerencja w produkt skutkuje zerwaniem niniejszej gwarancji.
 3. Gwarancja obejmuje wyłącznie trwałość drewna oraz łączników ze stali nierdzewnej. Nie gwarantuje trwałości  powłoki impregnującej – promieniowanie słoneczne, wilgoć, inne czynniki atmosferyczne oraz emisja gazów mogą spowodować zmianę koloru, odcienia oraz płowienie powłoki impregnującej.
 4.  Gwarant zobowiązuje się do naprawy, bądź usunięcia wad wyrobu lub wymiany towaru na nowy.
 5. Zmiany wyrobu, które są spowodowane jego użytkowaniem nie stanowią podstaw do reklamacji.
 6. Rozpatrzenie reklamacji i naprawa wyrobu nastąpi najpóźniej w okresie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
 7. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane niewłaściwym transportem, (za wyjątkiem transportu pojazdami producenta) niewłaściwym magazynowaniem lub niezastosowaniem się do zaleceń w zakresie konserwacji i montażu wyrobu oraz za wady będące wynikiem niewłaściwego użytkowania.
 8. Zgłoszenia reklamacji można dokonać zarówno osobiście, jak i telefonicznie, a także listownie, bądź za pośrednictwem poczty e-mail. W korespondencji należy podać dokładne, czytelne dane osobowe i adresowe.

Gwarancją producenta nie są objęte:

 • Uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta.
 • Uszkodzenia wynikłe przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez klienta.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania.
 • Wady i uszkodzenia (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze produktu), z powodu których obniżono cenę.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia.
 • Zmiany tonacji wybarwienia powłoki i jej zanikaniem w wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych lub wilgoci.
 • Pęknięcia, wycieki żywicy: Warunki atmosferyczne, na które narażone jest drewno ogrodowe może czasem doprowadzić do  powstawania pęknięć i wycieków żywicy. Nie wpływa to niekorzystnie na trwałość i stabilność drewna, a należy do naturalnych cech drewna. Wycieki żywicy można łatwo usunąć chemicznie za pomocą terpentyny lub zebrać za pomocą ostrego narzędzia (np. noża, szpachli metalowej itp.). Rysy i wycieki żywicy mogą również wystąpić w przypadku drewna impregnowanego ciśnieniowo.
 • Przyszarzenia, zmiany odcienia: Drewno użytkowane na zewnątrz jest szczególnie narażone na zmianę swojego naturalnego koloru, spowodowaną warunkami atmosferycznymi i promieniami UV. Przyszarzenia elementów drewnianych nie wpływają na ich trwałość. Szarzenie jest naturalnym procesem dla drewna, które w przypadku drewna iglastego, może się pojawiać po kilku miesiącach, mimo zastosowania impregnacji.
 • Sęki: Drewno ma niejednorodną strukturę i  w architekturze ogrodowej trudno jest znaleźć dwa takie same elementy. Dotyczy to również częstości występowania, rozkładu i wielkości sęków. Zdrowe sęki nie obniżają jakości czy wytrzymałości drewna, lecz tworzą jego piękny charakterystyczny wygląd. W trakcie eksploatacji nawet zdrowe sęki mogą wypaść.
 • Szorstkość powierzchni, drzazgi: Pomimo nowoczesnych technik produkcji i starannego doboru surowca, sporadycznie mogą wystąpić fragmenty szorstkich powierzchni na profilach lub lamelach. Zwłaszcza w pobliżu sęków może wystąpić nieznaczna szorstkość powierzchni. W miejscach intensywnego nasłonecznienia, przy nagłych zmianach wilgotności lub na krawędziach możliwe jest pojawianie się drzazg.
 • Zabarwienie – Różnice odcieni: Jako naturalny surowiec drewna nie ma jednolitego koloru, ale jest żywą mieszanką różnych niuansów i odcieni, co podkreśla indywidualność Państwa architektury ogrodowej. Różna może być również siła zabarwienia pigmentami, na którą mają także wpływ warunki klimatyczne.
 • Wahania wymiarów : W zależności od poziomu wilgotności powietrza, drewno oddaje lub pobiera wilgoć z powietrza. Wynikająca z tego zmiana objętości drewna jest jego naturalną cechą, której nie można uniknąć – drewno pęcznieje lub kurczy się. W zależności od warunków klimatycznych różnice w wymiarach poszczególnych elementów mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów pierwotnych. Wymienione tutaj cechy i procesy stanowią naturalną charakterystykę drewna i nie mogą być podstawą do reklamacji.